TITLU:
Amenajarea spaţiului public din centrul localităţii Sibiel

ORGANIZATOR: Primăria Sălişte, Asociaţia Sibiel 2000, Ordinul Arhitecţilor din România, Fundaţia Heritas (Sibiu),  arh. Mirela Weber (Viena, Austria)
ECHIPA: Cristi Borcan,  Alex Axinte, Anna Eckenweber, George Marinescu (studioBASAR), Irina Meliță, Ștefan Simion (theposter.ro),  Diana Culescu, Mihai Culescu (RPR_)
PERIOADA: februarie 2013
REZULTAT: Mențiune 

Sibiel – Cultura reConstruită
Sibiel este o localitate în care declinul generalizat al comunităţilor rurale a fost oarecum atenuat de suportul economic datorat turismului, împărtăşind însă cu marea majoritate a comunităţilor rurale declinul practicilor, principiilor sau al modelelor economice tradiţionale. Turismul global, ca o formă de consum a timpului liber, aduce însă o dată cu el şi o privire simplificatoare, comodă si dominatoare asupra unei aşezări, care pentru a supravieţui este nevoită să se reorienteze şi să se transforme treptat într-un produs (sau brand) unde cadrul vietii şi al practicilor cotidiene sînt valorizate după aceste noi criterii. În acest proces de orientare a comunitati către un beneficiar consumator, tocmai nevoia de comunitate devine secundară sau chiar inutilă, iar spiritul comunitar se atrofiază treptat. În acelaşi timp însă, căutarea de modele alternative la criza contemporană a sistemelor economice, de producţie şi de administrare a resurselor, a practicilor sociale şi etice, a identificat între altele şi o revalorizare emergentă a vieţii rurale combinată cu alte forme de turism, în care reconstrucţia comunităţii locale şi a spaţiului destinat acesteia sînt acţiuni centrale şi inseparabile. Practicile spaţiului comun au supravietuit în locuri precum Sibiel, diminuate, marginale sau fie şi numai ca o formă de memorie colectivă, dar acestea sînt o resursă locală importantă ce poate fi reactivată. Proiectul pilot este un prilej în care amenajarea unui spaţiu public poate să genereze şi componente de spaţiu comun, prin implicarea locuitorilor şi după incheierea concursului prin acţiuni de co-design şi co-productie, auto-gestiune, luare în posesie, îngrijire şi întreţinere de lungă durată, deoarece dincolo de a face obiecte şi spatii, acestea trebuie să susţină şi să genereze relaţii, initieze structuri şi chiar organizaţii, centrate pe utilizatorul văzut nu doar ca un consumator.
Prima acţiune întreprinsă în comunitate este deschiderea unei Agenţii de Proiectare în localitate, găzduită într-un spaţiu public, accesibil, ca o manifestare concretă, directă şi imediată de materializare a intervenţiei ca proces, din care vor face parte sau la care se vor afilia organizaţiile locale sau asociate temei de concurs, administraţia locală, specialişti (arhitecţi, sociologi) dar şi locuitori (specialişti în Sibiel). Agenţia de Proiectare îşi doreste să funcţioneze precum cântarul satului: un spaţiu deschis, accesibil şi inclusiv, care se vrea un cadru în care diferitele părţi implicate până acum în proiect, sau care nu s-au implicat încă, cu interese diferite, diverse, sau chiar conflictuale, să poată să se manifeste, să intre în dialog şi negociere, să se implice şi să se responsabilizeze. Agenţia de Proiectare îşi propune experienţa reconstrucţiei comunităţilor rurale ca un proces complex de proiectare in-situ, ca pe o modalitate deschisă de adaptare a soluţiilor propuse şi de implicare a utilizatorilor în proiectare prin declansarea unui proces de învăţare reciprocă, de la localnici la participanti, de la meşteri la voluntari, de la specialişti la comunitate, printr-o serie de Intervenţii ce se vor materializa în cursul proiectului.
Intervenţiile ţintesc: 1.normalizarea utilizărilor din interiorul sau ce tranzitează zona, prin Structuri de Legatură (5. Podul Mare, 10. Cărarea din Albia Râului, 9. Coborarea spre Apă, 14. Poteca spre Biserică); 2. întărirea unor utilizări emergente existente pe sit prin Structuri Suport (11. Terasa cu Pietriş, 8. Grădina, 13. Bătătura, 2. Laviţa, 7. Vatra, 3. Pajiştea, 6. Locul de Hodină); şi 3. introducerea unor utilizări noi ce coagulează activări în puncte de intensitate prin Structuri Eveniment (1. Pavilionul, 4. Şezătoarea, 12. Fântâna Nouă). Etapizarea realizarii acestora se va face după o prioritizare prealabilă: logistică, climatică, economică, dar şi culturală, iar Intervenţiile se vor realiza printr-o serie de: a. Activităţi Comunitare ce vor crea cadrul participativ (Întâlniri, Dezbateri, Ateliere, Comunicare); b. Acţiuni Preliminare prin care se pregătesc intervenţiile propriu-zise (Curăţenie, Colectare de Materiale, Pregătire Teren); şi c. Lucrări de construcţie realizate în diferite formule în funcţie de complexitate si expertiză (Ateliere, Voluntariat, Meşteri Locali); desfasurarea acestora are loc in 3 momente importante: Tabăra de Primăvară, Tabăra de Vară şi Tabăra de Toamnă, dublate de acţiuni intermediare de mai mică amploare. Prin realizarea treptată a Intervenţiilor se vor contura în interiorul sitului mai multe Zone, cu caractere diferite dar interdependente: Pajiştea, Grădina, Bătătura, Vatra, Locul de Hodina, Pârâul.


Sibiel –reConstructed Culture
Sibiel is a place where the general downfall of the rural communities was somehow softened by the economic support given by tourism, but sharing with the rest of the rural communities the downfall of the practices, principles and economic traditional models. The global tourism, as a form of consume of the free time, brings along a view that is simplifying, comfortable and dominating over a place, and such place, in order to survive, is forced to redirect and transform itself into a product (or brand) where the frame of life and of the everyday practices are valued following these new criteria. In this process of orientation of a community towards a consumer client, the need for community is becoming secondary or even useless and the communal spirit is slowly perishing. In the same time the search for alternative model to the contemporary crisis of the economic systems, production means and resource management, of the social and ethical practices, had identified among others, a emerging revaluation of the agricultural life combined with new forms of tourism, where the reconstruction of the local community and the space for it are central and inseparable actions. The practice of the common space had survived in places like Sibiel, diminished, marginal, or even just as a form of collective memory, but this is an important local resource that can be reactivated. The pilot project is an opportunity where the design of the public space can generate also some components of common space, by involving the inhabitants after the closing of the competition, trough actions of co-design and co-production, self-management, take over and caring for longer term period, because beyond making objects and spaces these have to sustain and generate relations, initiate structures and even organizations that are centered on the user, seen not just as consumer.
The first action undertake in the community is the opening of an Planning Agency, hosted in an accessible public place, as a concrete, direct and immediate manifest as the intentions of intervention as a process, that will be composed or associate with local organizations from the competition initiative, local administration, specialists (architects, sociologists) but also local people (specialists in Sibiel). The Planning Agency whishes to function as the village’s traditional weigh: an open territory, accessible, inclusive, that could be a framework where different parts involved in the project, or that were not yet involved, with diverse, different or even conflicting interest can manifest, to open a dialog and negotiation, to get involved, and to get responsible. The Planning Agency aims to reconstruct the rural communities as a complex process of planning on-site, as an open way to adapt the proposals, and to involve the inhabitants in the project, by triggering a process of mutual learning, from the locals to the participants, from craftsmen to volunteers, from specialists to the community, trough a series of Interventions that will take form during the project.
The Interventions are aiming: 1. regulating the uses from the interior or that are transiting the area, by Connective Structures (5. The Big Bridge, 10. The Path from the River, 9. The Link with the Water, 14. The Alley to the Church); 2. consolidate emerging uses already existing on the site by Support Structures (11. The Pebbles Terrace, 8. The Garden, 13. The Barnyard, 2. The Bench, 7. The Bed stone, 3. The Meadow, 6. The Resting Place); and 3. introducing new uses that generates intensive points of uses by Event Structures (1. The Pavilion, 4. The Sitting Place, 12. The New Fountain). Implementing these interventions would be done in stages, following priorities as: logistics, climatic, economic, and also cultural, and the interventions will be realized trough a series of: a. Community Activities that will create the participatory frame (Meeting, Debates, Workshops, Communication); b. Preliminary Actions that are preparing the stage for the Interventions (Cleaning, Collecting Materials, Prepare the Ground); and c. Construction Work realized in different formula depending on the complexity and expertise (Workshops, Volunteer School, Local Craftsmen); the timeline of these actions is in 3 major stages: The Spring Camp, The Summer Camp and the Autumn Camp, supported by other intermediary smaller actions. By realizing step-by-step the Interventions, several Areas will take shape inside the study area, with different but connected characters: The Meadow, The Barnyard, The Bed stone, The Resting Place, The River.

 

 
 
 
 
 
 

 

Vegetatie
In ceea ce priveşte vegetaţia au fost vizate o serie de intervenţii minimale care să genereze un impact puternic la nivel de peisaj, dar care să introducă şi noi practici locale ce pot determina o coagulare a comunităţii. Astfel, primenirea grădinii mândre, taierea boltei de viţă sau cosirea pajiştii pot constitui momente în care locuitorii Sibielului să lucreze împreună pentru păstrarea în bună stare a unor elemente emblematice pentru satul lor care sunt totodată şi spaţiile pe care le folosesc laolaltă.

Speciile propuse sunt, de asemenea, un pretext pentru socializare şi interacţiune: florile de lavandă pot fi culese şi folosite la zile de sărbătoare, frunzele de nuc pot împrospăta casele localnicilor, plantele aromatice pot să dea gust mâncărilor gătite pentru praznice, iar în primavară, la rărirea florilor, gospodinele pot lua flori din grădina mândră sau o pot îmbogăţi cu plante aduse din curţile lor. De asemenea, aceste practici pot contribui la generarea de produse locale: săculeţi cu mirodenii, săpunuri cu arome, plante sau seminţe, etc.


Vegetation
In terms of vegetation there were targeted several minimal interventions capable to generate strong impact at the landscape level, but also fit to introduce new practices that may cause the “coagulation” of the local community. Thus, the spring pruning of the vegetation or meadow’s mowing can become moments when Sibiel’s inhabitants can work together for the good preservation of their village emblematic elements.

The proposed species are also a pretext for socializing and interaction: lavender flowers can be collected and used for religios holidays processions, walnut leaves can refresh the locals’ homes, herbs can give flavor to food cooked for the community feasts, etc.. Also, these practices can help to generate local products: bags with spices, flavored soaps, plants or seeds, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ©  RPR - birou de studii contemporane  |  2010 - 2016  justinian 9  |  Bucuresti  |  020101  |  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   |  +40 724 08 35 09